Denetleme Kurulu Asli Üyeler

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

DENETİM KURULU GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Kurul ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, iki üye seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,

b) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek,

c) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul’a sunmak,

d) Görev ve Yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,

e) Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine bu Kurul’un toplantılarına katılmaktır.

Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Denetleme Kurulu, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma kararını 6/7 çoğunluk ile almak zorundadır.