Disiplin Kurulu Asli Üyeler

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

Sicil Disiplin Kurulu Görevleri;

Sicil-Disiplin Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, iki üye seçer. Sicil Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Sicil-Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Bu Kurul’un görevi;

a) Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

b) Tüzükteki “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu’na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.